ExactScan Pro 15.10.6 - Quét tài liệu tốc độ cao cho Mac