Disketch Plus 3.39 - Thiết kế nhãn, bìa đĩa CD/DVD