ManyCam Enterprise 5.0.5.2 - Ứng dụng webcam thông minh