DxO ViewPoint 2.5.7 - Khôi phục tỷ lệ tự nhiên của ảnh