Battery Performance v2.0.1.0 - Giám sát hiệu suất pin WP