Drive SnapShot 1.43 - Sao lưu, phục hồi dữ liệu mạnh mẽ