Deep Freeze Standard 8.30 - Đóng băng ổ cứng, bảo vệ hệ thống