BootIt Bare Metal 1.31f - Quản lý phân vùng và khởi động