Proxy Shark 2014 (Vip Pro Edition) v2.0 - Tìm, kiểm tra, thay đổi Proxy