Ghi lại chương trình nhưng không có tiếng - Diễn đàn